2021

Examenul de grad principal, sesiunea 2021

 

    Examenul de grad principal 2021 s-a terminat!

 

    81,95% dintre candidații salajeni care s-au prezentat la examenul de grad principal în sesiunea 2021 au fost declarați promovați.

    Cea mai mare notă a fost 9,80, iar cea mai mică 5,50
    Din cei 72 de candidați: 
        -  1 persoana a fost absentă;  
         - 13 persoane respinse ( nota sub 7,00);
        - 58 persoane admise (nota peste 7,00).

    Lista finală a candidaților promovați este afișată la sediul OAMGMAMR Sălaj, strada Sfânta Vineri nr.18, Bl. B21/23.

    Vom reveni cu noutăți privind eliberarea documentelor care atestă promovarea examenului de grad principal.

 

 

AMG - TEST GRILA 2021.pdf 

AMG - Grila de Corectura 2021.pdf 

- Farmacie - TEST - GRILA 2021.pdf

FARMACIE - Grila de Corectura 2021.pdf

- LABORATOR -TEST GRILA 2021.pdf 

Laborator - Grila de corectura 2021.pdf

Radiologie - TEST GRILA 2021.pdf

Radiologie - Grila de Corectura .pdf 

 

*****************************************************

 

ANUNȚ privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2021

            Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2021, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

  1. Înscrierile la examen se fac în perioada    26.07 - 10.08.2021, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.
           Program Secretariat OAMGMAMR filiala Salaj, pentru depunerea dosarelor de inscriere
(pe perioada 26.07.2021 - 10.08.2021)
 
            Luni, Marti: 09:00 - 15:00
          Miercuri: 09:00 - 17:00
            Joi: 09:00 - 15:00
            Vineri: 09:00 - 13:00
          
 
 
  1. Documente necesare înscrierii:

La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

            a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

            b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

            c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

            d) copia actelor de studiu - copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe.

            La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

            e) copia atestatului de echivalare, după caz;

            f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

            g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz: ( MODEL ADEVERINTA )

  • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
  •  În baza Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018.
  • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății  nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 

            h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

            i) dovada plății sumei de participare la examen.

                        Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

                        Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON,

                        deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

            Pe documentul de plată plătitorul va menționa:

             “Suma de participare examen grad principal-2021

Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat. 

În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec:

            - numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

  1. Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:

- În data de 02.09.2021 – examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

- În data de 03.09.2021 – examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

            Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa:

            https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2021/

        sau

- Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2021, vezi: AICI
 

    

 

 

...