2023

 

Examen de grad principal - Sesiunea 2023

 

ANUNT

 

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele județene și a municipiului București, examenul de GRAD PRINCIPAL – sesiunea 2023, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr.1838 din 29 mai 2023, pentru modificarea si completarea privind  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenții medicali generaliști, moașelor, asistenților medicali, surorilor medicale și oficianților medicali, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1137/2018 (Metodologie examen grad principal) cu modificările și completările ulterioare.

 1. Calendarul examenului de grad principal sesiunea 2023:
 • Perioada de înscriere 01.09.2023 – 15.09.2023
 • Examen:  28.09.2023 (joi) - pentru toate specialitatile
 1. Documente necesare înscrierii:

(1) La înscriere candidații depun un dosar, care conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr.5 la metodologia de examen,
 2. Copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului,
 3. Copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 4. copia atestatului de echivalare, după caz;
 5. în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;
 6.  adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:
 • Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care  a profesat cu titlul de  soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
 • La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății  nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică  de farmacie. 
 1. copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 2. dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către   organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de   voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 1. Datele de desfășurare ale examenului:

În data de 28.09.2023 – examenul pentru toate specialitatile

 1. Înscrierile la examen se fac în perioada 01.09.2023-15.09.2023, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

 

 1. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

 

Suma de participare se achită de către candidat în contul :

RO86 RNCB 0214 0281 4629 0001, deschis la BCR Zalău.

RO71 BTRL RONC RT06 6651 7001, deschis la Banca Transilvania Zalau

Beneficiar OAMGMAMR filiala Salaj, CIF 15381965

 

Pe documentul de plată plătitorul va menționa:

“ Suma de participare examen grad principal - 2023“

 

        Tematica și bibliografia de examen, anunțul de examen și alte informații privind organizarea acestuia se vor publica conform metodologiei de organizare a examenului aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018 cu modificările și completările ulterioare și a calendarului de examen.

    -  Vezi: Tematica si bibliografia, examen  de grad principal pentru asistenti medicali generalisti, moase, asistenti medicali, surori medicale si oficianti medicali  - sesiunea 2023

- Descarca CERERE de Inscriere - GP_2023 (Model)

- Descarca ADEVERINTA - fost angajat (Model)

- Descarca ADEVERINTA de la locul de munca (Model)

 

 
 
Ordin nr. 1838 / 29 mai 2023  privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 11 iunie 2023:
 
 
     ... Articolul I 

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.137/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 27 septembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

    1. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Dosarele de înscriere se înregistrează la nivelul fiecărei filiale, iar numărul de înregistrare al dosarului va fi comunicat candidatului la înscriere. Listele care vor fi făcute publice vor asigura anonimizarea numelui şi a prenumelui candidaţilor, prin publicarea numărului de înregistrare al dosarului.” 

    2. La articolul 21 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

“c) candidaţilor care nu au participat la examen din motive medicale.”

    3. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Suma de participare la examen se restituie în termen de 30 de zile de la data examenului.”

    4. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Testul-grilă conţine 100 de întrebări şi se desfăşoară pe durata a două orepe parcursul cărora candidatul completează grila de răspuns.”

    5. La articolul 38, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) Comisia locală de examen are obligaţia afişării la sediul filialei şi pe website-ul www.oamr.ro a listei anonimizate cu rezultatele obţinute de candidaţi în termen de 24 de ore de la încheierea probei de examen. Lista va conţine următoarele informaţii: numărul de înregistrare al dosarului candidatului, specialitatea în care candidaţii au susţinut examenul de grad principal şi punctajul obţinut.”

    6. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Art. 39.  - 

(1) Candidaţii pot contesta rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor obţinute la examen. Contestaţiile se depun la secretariat, la sediul filialei.” 

    7. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 
 
...