PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

                    

         Această notificare este  conformă cu ”Politica de confidențialitate” și este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și a drepturile dvs.. Privind această procesare în conformitate cu principiile Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 și legislația în vigoare.

         În condițiile art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit in continuare OAMGMAMR, filiala Sălaj în calitate de operator de date cu caracter personal, reprezentată legal de dna. MUREȘAN RODICA MARIA, vă aducem la cunoștință prezenta informare și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.

         Prelucrarea datelor cu caracter personal în organizația noastră profesională se face pentru scopuri obligatorii legitime, în vederea asigurării cadrului necesar pentru exercitarea profesiei, într-una din formele de organizare prevăzute de lege, în ceea ce privește controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în îndeplinirea obligaţiilor legale ce ne revin,  constituit prin OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea OAMGMAMR , aprobată prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, obligații cum ar fi:

         - înregistrare în organizația profesională, eliberarea certificatelor de membru, precum şi a duplicatelor acestora, eliberarea avizelor anuale pentru exercitarea profesiei;

         - recunoaşterea calificărilor profesionale, reatestarea profesională ca asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;

         - eliberarea adeverinţei care atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor,  certificate de conformitate;

         - suspendarea/întreruperea suspendării din calitatea de membru, soluţionarea cererilor, transferurilor şi petiţiilor, apărarea unui drept în instanță, prevenirea fraudelor, raportarea potențialelor infracțiuni;

         - organizarea examenului de grad principal, program de voluntariat;

         - întocmirea şi actualizarea Registrului Naţional Unic al Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali;

         - derularea activităţilor de educaţie medicală continuă (inclusiv online), cursuri;

     - analizarea cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;

         - mecanismul de alertă, interogarea IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei;

      - avizarea înfiinţării de cabinete individuale de practică independentă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;

         - scopuri administrative, statistice, arhivistice, administrare platformă cursuri/site-ului web, retele de socializare.

         Prelucram date în temei legal în cazul unor contractări, cum ar fi: angajării și derulării a raporturilor de muncă, proiecte prin FSE, contabilitate-salarizare, SSM/PSI, protecția mediului, medicina muncii, pază și protecție sau pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public. Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate înainte de inițierea/încheierea unui contract.

         O mare parte din datele pe care le prelucrăm sunt furnizate de dvs., dar activitățile de prelucrare includ utilizarea datelor personale și din alte surse de la terți, pentru a ne conforma cerințelor legale privind exercitarea profesiei, a contractelor dar și să ne urmărim interesele legitime pentru a ne imbunătați relațiile profesionale și de colaborare. Nu vom procesa niciodată datele dvs. dacă interesele noastre legitime încalcă propriile dvs. interese.

         Prelucrăm următoarele date: date de identificare personală: nume, prenume, adresă, cod numeric personal, data și locul nașterii, serie și număr act de identitate, serie și număr certificat de membru/aviz anual; loc de muncă, abateri profesionale, studii și formare profesională, avizul psihologic, avizul medical, date biometrice (fotografii), telefon, e-mail, venit, semnătura, adresa e-mail, date privind cazierul judiciar, cetățenia, starea civilă, numele, prenumele sot/sotie/copii, date privind asigurarea de răspundere civilă profesională, date de identificare electronică, date care reprezintă o obligație legală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract.

         Date cu caracter personal care sunt furnizate prin cererile dvs., declaraţii, referințe, contractul de muncă și orice modificări sau acte adiționale ale acestuia, perioadele de concediu, corespondențe cu și despre persoana vizată, adeverințe, informații necesare pentru profesie și salarizare, beneficii, absențe, monitorizarea egalității de șanse, înregistrări legate de cariera dvs., cum ar fi EPC, instruiri, evaluarea performanței, sancțiuni disciplinare, precum și din actele/copiile actelor depuse, etc.

         Datele personale prelucrate sunt cele rezultate prin furnizare de către persoanele vizate sau terti, în contextul relaţiei cu acesta, conform prevederilor legale, statutului organizaţiei şi regulilor şi procedurilor interne ale acesteia privitoare la activităţile desfășurate exclusiv pentru atingerea scopurilor legitime.

          Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise următorilor destinatari, numai dacă suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru sau unde trebuie să ne conformăm obligațiilor noastre cu: autorităţile publice central/locale, organe de control/fiscale/judiciare, instituți bancare, angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate, executori judecătoresti la solicitarea acestora, instituți, societăți autorizate a presta activități cu care organizația noastră are încheiat un contract, Registrul general de evidenta al salariatilor, servicii sociale și de sănătate, autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.

         Dvs. sunteţi obligat să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul organizational și legal în vigoare. Pentru ca organizatia noastra să-și poată respecta obligația de menținere a datelor actualizate impusă de Regulament, este necesar ca persoanele vizate să-și actualizeze, periodic, datele.

         Dacă în viitor intenționăm să prelucrăm datele dvs. personale în alt scop decât cel pe care îl folosim, vă vom cere acordul dvs, si vom oferi informații în acest scop și orice alte informații relevante. În cazul în care procesăm date pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice moment. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

      OAMGMAMR păstrează datele personale personale ale dvs. atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația in vigoare.

         Drepturile dvs, în legătură cu prelucrarea datelor personale de către noi sunt:

         - dreptul de acces – permite să obțineti confirmarea că datele personale sunt prelucrate și, în caz afirmativ, să fiti la curent cu detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

         - dreptul la rectificare – permite rectificarea datele personale dacă sunt incorecte;

         - dreptul de a fi uitat – permite să se obțină ștergerea datelor personale, în anumite cazuri;

         - dreptul la restricții – permite să se obțină restricționarea procesării datelor personale în anumite cazuri;

       - dreptul de a formula obiecții – permite opunerea la prelucrarea în continuare a datelor personale în condițiile și limitele stabilite de lege;

       - dreptul la portabilitatea datelor – permite primirea datelor (și) transmiterea către alt operator, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, interoperabil;

         - dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea datelor se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând; retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

         - dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentară, aferentă deciziilor automate: se poate cere și se poate obține intervenția umană cu privire la o prelucrare de date sau se poate exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;

         - aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile dvs. la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") accesând site-ul www.dataprotection.ro.

         Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor dumneavoastra, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la e-mail: rpdordin_sj@yahoo.com.

 

 

...