CERTIFICAT DE MEMBRU

Pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de  asistent medical, posesorii titlurilor oficiale de calificare prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, trebuie să deţină Certificat de membru, eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Certificatul de membru este eliberat de OAMGMAMR prin filialele sale, o singură dată, în momentul înscrierii asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în organizaţia profesională.

Certificatul de membru se avizează anual, în condiţiile legii, şi pe baza dovezilor privind acumularea numărului de 30 de credite de educaţie medicală continuă, conform Hotărârii Consiliul Naţional al OAMGMAMR.

Din 2015, filiala Sălaj a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania (OAMGMAMR) va elibera Certificate de Membru si Avizele anuale pentru autorizarea exercitarii profesiei, in conformitate cu prevederile Hotarararii nr. 2/10.10.2013 a Adunarii Generale Nationale a OAMGMAMR, publicata in Monitorul Oficial nr.763/2013, Partea I. 

 

Pentru obtinerea Certificatelor de Membru si a Avizelor Anuale  sunt necesare urmatoarele acte, in functie de situatie:

 

 

Pentru asistenti medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu detin Certificat de Membru, actele necesare pentru obtinerea acestuia sunt:

 

Anexez următoarele documente conform Hotărârii nr. 24/27.10.2020 art. 3:

ð Copie a documentelor de studii care atestă formarea în profesie,  în copiele galizată sau copie simplă dar va fi prezenta tîmpreună cu documentul original pentru verificarea conformității acestuia (ultima diplomă care atestă profesia de asistent medical)

ð Certificatul de cazier judiciar – pentru înscrierea în OAMGMAMR filialaSălaj

ð Certificatul A5 eliberat de policlinica teritorială - pe care să fie consemnat examen psihiatric

ð Carte de identitate – copie xerox

ð Certificat de căsătorie – copie xerox, dacă este cazul

ð Dovada achitării taxei de înscriere în organizatie

ð Jurământul Profesional

ð Declarație pe propria răspundere - privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.14 și 15 din OUG nr. 144/2008  privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașăși a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea O.A.M.G.M.A.M.R, aprobată cu modificări prinLegea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare ( vezi verso).

11. Dosar plic;

12. Cerere de inscriere in OAMGMAMR - de la secretariatul filialei, la inscrieresau descarca: formular CERERE DE INSCRIERE  sau AICI

 

Pentru asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali care detin Certificat de Membru sunt necesare (pentru eliberarea avizului anual):

 

- Certificatul de membru (original)

- Adeverinta de salariat (cu mentionarea salariului de baza)

- Polita de asigurare de raspundere civila (original si copie), cu valabilitate 1 ianuarie - 31 decembrie/anul respectiv

- Acte de studii dobandite ulterior, adeverinta de grad principal (original  + copie)

- Credite EMC la zi (30 de credite EMC / an)

- Cotizatia 1% / luna din salariul de baza (pentru membrii carora nu li se vireaza lunar de catre angajator).

- In cazul intreruperilor in activitate - dovada cu privire la perioada respectiva (durata, motiv)

 

 

 

...