INFORMARE privind PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

In contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.).

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR), se aliniaza la respectarea principiilor și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Regulamentul (UE) 2016/679  consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi, impune un set unic de norme în protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR) și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001, si  pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată și responsabilizarea operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter personal.

In vederea respectării obligaţiilor impuse de Regulamentul General privind Protecţia Datelor a carei  prevederi vor fi direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018, OAMGMAMR are în vedere următoarele aspecte:

- colectarea și prelucrarea doar a datelor strict necesare pentru realizarea scopurilor

- identificarea temeiului legal în baza căruia se efectuează prelucrarea raportat la art. 6 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor (ex. consimţământul persoanelor vizate, contract, obligaţie legală)

- revizuirea/completarea informaţiilor furnizate persoanelor vizate, astfel încât să respecte cerinţele impuse de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (art. 12, 13 și 14)

- verificarea existenţei clauzelor contractuale și actualizarea obligaţiilor persoanelor împuternicite privind securitatea, confidenţialitatea și protecţia datelor cu caracter personal prelucrate

- asigurarea că persoanele împuternicite își cunosc noile obligaţii și responsabilităţi;

- stabilirea modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanelor vizate:

-Informare (art. 13, art. 14)

- Acces (art. 15)

- Rectificare (art. 16, art. 19

- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17)

- Restricționare (art. 18, art. 19)

- Portabilitate (art. 20)

- Opoziție (art. 21)

- Decizii automate, profilare (art. 22)

- Restricții (art. 23)

 (ex. dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul la portabilitate, retragerea consimţământului);

- elaborarea de  proceduri interne care să garanteze respectarea protecţiei datelor în orice moment

- Gestionarea riscurilor asupra protecţiei datelor din punctul de vedere al persoanelor vizate, luând în considerare natura datelor, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării și utilizarea noilor tehnologii

- cartografierii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate, (art. 30 din GDPR)

- verificarea măsurilor de securitate implementate

- desemnarea unui responsabil cu protecţia datelor (DPO), (art. 37 - 39 din GDPR)

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor Şi Asistentilor Medicali Din România, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. Ing. Zablovschi, nr. 76, cod fiscal 15346984, prelucrează date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, fiind înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal.

Conform prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în condiţii de siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 677/2001, cu modificările ulterioare.

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România potrivit Notificării nr. 11308, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare prelucrează date cu caracter personal în scopul exercitari profesiei de asistent medical generalist, asistent medical si moasa, în derularea proiectelor cofinanţate din Fondul Social European precum şi în scopuri statistice, pentru evidenţa membrilor.

 

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor, drepturile ce revin persoanei vizate sunt prevăzute în mod expres:

– dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justiţiei.

 

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. 

 

Vă puteţi exercita drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei. Pentru exercitarea drepturilor de acces, de interventie si de opozitie in conditiile prevăzute de Legea nr. 677/200, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul OAMGMAMR vă puteţi adresa printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa instituţiei, Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, str. Ing. Zablovschi, nr. 76, Bucureşti, sector 1.

 

În vederea apărării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2001, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia.

 

Acest website este administrat de OAMGMAMR Filiala Sălaj, organizaţie profesională, care poate fi contactată la adresa:
- str. Sf. Vineri, nr. 18, bl. B21, ap. 23, Zalău, jud. Sălaj, Romania

- Tel./Fax.: 0360.101.160, Mobil: 0741-108.129
oammrsj@yahoo.com

 
În formularul de înscriere la cursuri EMC colectăm următoarele informaţii de la membri filialei: numele și prenumele, data nasteri, numar de telefon, adresa de e-mail şi alte informaţii. Informaţiile colectate sunt utilizate în scopul verificării identităţii, evidenței persoanelor interesate, furnizării creditelor EMC, precum și administrării sigure a sistemului informatic.

 

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336 Bucureşti Romania

Telefon: 031.805.92.11; Fax: 031.805.96.02

Internet: www.dataprotection.roE-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

 

...